Cirkulárna migrácia a pracovná mobilita

Podporovať mechanizmy, ktoré majú potenciál pre uľahčenie cirkulárnej migrácie na všetkých kvalifikačných úrovniach, ako je napríklad transfer sociálnych práv (vrátane nadobudnutých nárokov na dôchodok a/alebo náhradu príspevku na dôchodok pri konci pracovného kontraktu), zlepšiť služby zamestnanosti, zavádzať schémy dvojitého občianstva, znižovať administratívne náklady a zložitosť migrácie (dočasnej), napomáhanie pri návratových programoch.

Pomôcť partnerským krajinám zabezpečiť vhodné pracovné príležitosti pre vracajúcich sa migrantov a uľahčiť ich opätovné začlenenie na trhu práce.

Asistovať regionálne organizácie pri nastavení regionálnych schém cirkulárnej migrácie, a tam, kde bude možne považovať za relevantné a vhodné podporiť dohody o voľnom pohybe s cieľom reagovať efektívne na meniace sa potreby národných trhov práce medzi skupinami krajín, ktoré zdieľajú podobný jazyk a vzdelávacie systémy.

Podpora podielových rozvojových fondov (nasmerovanie úspor do produktívneho investovania, štartovací kapitál  / prístup k úverom, zabezpečenie aspoň minimálnych výnosov z úspor migrantov).

Podporovať uznávanie zručností a kvalifikácií medzi krajinou pôvodu a cieľovou krajinou aby sa zabránilo “plytvaniu mozgami“ a maximalizácia prínos pre rozvoj prostredníctvom migrácie. Podpora pri prispôsobovaní výučby a profesijnej prípravy podľa požiadaviek medzinárodného trhu práce, pokiaľ je to potrebné.

Podporovať spoluprácu medzi personálnymi agentúrami a oficiálnymi inštitúciami trhu práce s cieľom uľahčiť párovanie ponuky a dopytu profesijných zručností a podpora dobre fungujúceho trhu práce.