Senegal a Ghana na pôde BB univerzite

V Banskej Bystrici hostilo podujatie Doktorandské centrum Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela dňa 27. januára 2012. Na stretnutie boli pozvaní zástupcovia akademických obcí, predstavitelia samosprávy a bystrického kraja ako aj zástupcovia podnikateľského sektora v regióne. Stretnutie bolo vedené Inštitútom pre rozvoj spoločnosti, a jeho zástupcovia poukázali na význam migrácie ako globálneho javu, ktorý v súčasnosti nadobúda hlavne pozitívne atribúty spojené aj s rozvojom krajín pôvodu ako aj krajín destinácie. Do vzájomných  rozhovorov boli zaradené nasledovné témy:

  • projekt CoMiDe a jeho dopad na migračnú politiku samosprávy a regionálneho spoločenského diania
  • úloha akademického sektoru v konfrontácii súčasného ekonomického diania a rozvojovej a migračnej politiky
  • miesto tretieho sektoru pri multikulturálnom vzdelávaní – nástroj pri formovaní spoločenskej solidarity, rasovej tolerancie a rozvojovej spolupatričnosti.

Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia rozvojových krajín, prof. Mignane Diouf zo Senegalu a prof. Alex Aseidu z Ghany, ktorí svojimi prednáškami poukázali na prepojenie migrácie a rozvoja z pohľadu ich vlastných skúsenosti vo svojich rodných krajinách. Zdôraznili potrebu väčšej spolupráce medzi krajinami pôvodu ako aj nutnosť začlenenia migračnej dimenzie do rozvojových politík. Na úspešnú realizáciu týchto myšlienok je podľa profesorov potrebné rozvíjať spoločný dialóg medzi aktérmi pôsobiacimi v sfére tvorby migračnej a rozvojovej politiky, tak na vládnej ako aj mimovládnej úrovni.

Následne bola otvorená diskusia, do ktorej sa ako prví zapojili predstavitelia Ekonomickej fakulty. Privítali možnosti ďalšej spolupráce z pohľadu výmeny študentov v rámci vysokých škôl, transferu znalosti a skúsenosti s vyučovacími procesmi ako aj hostenie zahraničných profesorov na tunajšej akademickej pôde. Taktiež poukázali na súčasné problémy s mobilitou študentov a zložitú vízovú politiku, ktorá znemožňuje študentov rozvojových krajín získavať vzdelanie v zahraničí. Víziu ďalšej spolupráce podporili aj zástupcovia samosprávy, ktorí  identifikovali sféru spoločných záujmov najmä v oblasti sociálnych služieb a poskytnutia materiálnej pomoci pre znevýhodnených obyvateľov.