Stereotypy v populárnej kultúre

Projekt BEAMS skúma tzv. “populárnu” kultúru, t.j. jeho cieľom je identifikovať stereotypy v kultúrnych a mediálnych prejavoch určených širokému publiku.


• Identifikovať mechanizmy tvorby a pretrvávania tradičných a nových stereotypov vo vzťahu majoritnej spoločnosti a menšín.
• Akým spôsobom sa stereotypy objavujú v tradičných a sociálnych mediách, ako aj pri tvorbe a šírení populárnej kultúry.
• Analyzovať formy stereotypov a prejavov diskriminácie rasizmu a xenofóbie.
• Inšpirovať k spoločenskej diskusii o menšinách (menšiny, cudzinci, zdravotné a sociálno znevýhodnených, ľudia bez príležitostí a zraniteľných)
• Predstaviť výsledky prieskumu medzi tvorcami a vedcami a ich pohľad na „populárnu kultúru“ a ich odporúčania na to, akým spôsobom by máli štátne politiky vstupovať do vymedzenia predsudkov a zároveň aj do vzdelávania spoločenstva.
• Sprístupniť použité metódy a výsledky skúmania k ďalšiemu využitiu pre tvorbu verejných politík a vzdelávacích programov.