Aktivity

  • Presadzovanie aktívnej participácie občanov

Podpora zraniteľných skupín s obmedzenými možnosťami občianskej participácie na miestnej, regionálnej, celoštátnej ako aj na medzinárodnej úrovni.

  • Zvyšovanie verejnej mienky a povedomia občanov

Práca s migrantmi tretích krajín EÚ a podpora ich integrácie na trhu práce

Multikultúrna výchova na podporu komunikácie a spolupráce s členmi odlišných sociálnych, etnických a náboženských skupín;

  • Podpora a diverzifikácie verejných a lokálnych politík
  • Podpora rozvojových partnerstiev na účel zdieľania vedomosti, dobrých praktík, know-how a technológií

Realizácia verejných prieskumov a štúdií na podporu modernizácie verejných politík a dobrej spravovanej spoločnosti;

Vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života sociálne  a zdravotne znevýhodnených občanov;

  • Informovanosť a moderná výuka 

Poskytovanie expertných a konzultantských služieb za účelom rozvoja politík a spoločností;

  • Kultúra, turistika a kreatívny priemysel
  • Znalostná ekonomika, podpora inovácií, vedy, výskumu, transfer know-how a technológií

Výskum, vývoj a inovácie v oblasti vinohradníctva, vinárstva a tradičných remesiel;

Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied;

Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied;

Vývoj bezpečnostných systémov a elektronickej identity v rámci aplikovaného výskumu;

  • Odolnosť spoločenstva  a hodnotenia rizík

Príprava obyvateľov na sebaochranu a vzájomnú pomoc;

Poskytovanie ďalšie vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a riadenia mimoriadnych situácií (rozvoj obsahu a elektronických a materiálnych nástrojov odbornej prípravy, realizácia školení, cvičení, seminárov, zahraničných stáží, workshopov, konferencií atď.) ;

Analýza rizík a tvorba spoločných plánov, stratégii, politík pre regionálnu, cezhraničnú a nadnárodnú spoluprácu a činnosti v oblasti civilnej ochrany);

  • Podpora medzinárodnej spolupráce relevantných občianskych, výskumných, verejných a odborných organizácii v súlade s cieľmi stanovených v  Sendaiskom rámci pre redukciu rizík prírodných katastrof 2015-2030