Výzvy na búranie stereotypov

V súčasnosti sa aj prostredníctvom médií vzdialenosti skrátili a svet sa metaforicky zmenšil. Inakosť, kolektívna identita zostávajú zachované, exotika ustupuje.

Vo vzťahu majorita – väčšina, štátotvorný národ/vs. minorita – podriadená menšina prevláda a prežíva na západe aj východe Európy chápanie menšín ako podriadených, nízko hodnotených identít.

Aj v slovenskej spoločnosti existuje ešte stále množstvo predsudkov voči minoritám a imigrantom. Preto sme sa rozhodli v rámci celoeurópskeho projektu BEAMS poskytnúť alternatívu v predchádzaní stereotypom.

Diverzita je hlavnou silou pre rozvoj európskej rodiny ako priateľského domova so zachovávaním práv pre všetkých, avšak diskriminácia – priamo vyjadrená alebo skrytá – nepretržite komplikuje koexistenciu všetkých ľudí na sociálnej, kultúrnej a ekonomickej úrovni.

Projekt BEAMS alebo „Lámanie európskych postojov voči imigrantom/minoritám“ prináša spoločne 15 partnerov z 12 európskych krajín za účelom lepšieho porozumenia a spojenia medzi populárnou kultúrou a komunitným cítením o stereotypnom a diskriminačnom správaní občanov a dovoľuje v mnohých aspektoch skupinám migrantov a etnických minorít v plnej miere získať občianske práva.

Pohľady umeleckých diel a populárnej kultúry dokážu lámať negatívne korelácie medzi stereotypmi a diskriminačným správaním voči skupinám imigrantov a minorít.

Štúdiu o médiách, zábavnom priemysle a umení na stiahnutie tu- Ako búrať stereotypy cez umenie.