Sociálne podnikanie

Diskusného stretnutia v Bojniciach, dňa 5. Decembra 2017 sa zúčastnilo 73-75 účastníkov – primátorov miest a starostov obcí, zástupcov krajských úradov a odborných speakerov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny; Úradov práce a nezávislých združení, ktorí zúčastneným prezentovali dobré príklady, praxou overené riešenia a finančné nástroje, ktoré umožňujú meniť život v chudobných regiónoch, v osadách a v obciach s prítomnosťou marginalizovaných národnostných menšín a dlhodobo nezamestnaných.

Stretnutím primátorov, starostov, odborníkov a zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sme poukázali na riešiteľné problémy ale aj na dobré príklady a finančné nástroje, ktoré umožňujú meniť život v chudobných regiónoch, v osadách a v obciach s prítomnosťou marginalizovaných národnostných menšín a dlhodobo nezamestnaných.

Všetky prezentácie z diskusného workshopu nájdete tu.

Tvorba lepšieho prostredia pre realizáciu verejných komunálnych politík je jednou z možností ako vyjsť zo začarovaného kruhu chudoby. K tomuto môžu prispieť dobré praktiky, finančné stimuly ale takisto aj nový zákon o sociálnej ekonomike a o sociálnych podnikoch. Ak mate záujem o sieťovanie a realizácie sociálneho podnikania, môžete sa obrátiť na nás. Tému sociálneho podnikania môžete sledovať priamo na stránkach http://socialnepodnikanie.sk/ , www.sdisk.eu a www.i-sco.sk.
Nízšie uvádzame krátky zoznám odporúčaní, ktoré vzišli z diskusného stretnutia v Bojniciach:

− Zabezpečiť mentorov a platené mentorské programy za účelom zamestnania etnických minorít vo firmách.
− Zabezpečiť krátkodobé subsídie pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú znevýhodnené skupiny.
− Upraviť legislatívu pre sociálnu prácu a dobrovoľnícku prácu.
− Zapájať Rómov do projektov environmentálnej ekonomiky a odpadového hospodárstva, remeselníckych prác, stavebníctva a služieb.
− Stanoviť daňové a iné úľavy pre obecné podniky.
− Podporovanie udržateľnej zamestnanosti za účelom budovania sociálnych istôt.
− Investovať do zmierňovania diskriminácie na trhu práce – osloviť odborárske zväzy a zamestnávateľov, zaviesť ich do kolektívnych zmlúv.
− Pre malých a stredných podnikateľov pracovať s Asociáciou živnostníkov.
− Hodnotiť potenciál jednotlivých Rómov – hodnotenie zručnosti – nástroje na hodnotenie a na realizáciu kvalifikačných kurzov.
− Nástroje na vzdelávanie prvého stupňa v Rómskom jazyku u najmenších, ktorí nemajú patričné komunikačné zručnosti v slovenčine.
− Komunitné centrá sú neefektívne keď fungujú ako denný stacionár – neopodstatnenosť finančných nákladov.
− Monitorovať činnosti komunitných centier a zabezpečovať ich funkčnosť smerom k vzdelávaniu a kvalifikácii

− Vzdelávanie pre samosprávne orgány smerom k riadeniu komunít s prítomnosťou minorít etnických a imigrantských skupín.
− Zavedenie vzdelávanie pre rómskych učiteľov.
− Zavedenie vzdelávania pre riadenie etnicko-nehomogénnych komunít.
− Zabezpečiť sociálne istoty a životnú úroveň pre Rómov – umožniť obce vykúpiť pozemky pod osadách.
− Uplatňovanie nového zákona o sociálnom podnikaní.