SDI a ASSR sú novým národným bodom medzinárodných humanitárnych štandardov Sphere

Inštitút pre rozvoj spoločnosti a Asociácia Samaritánov zavadzajú po prvý krát na Slovensku medzinárodné štandardy humanitárnych pracovníkov a záchranárov.  Od decembra 2022 sme noví ambasádori štandardov Sphere. Dostali sme slovenské organizácie do popredia svetových profesionálnych sietí bezpečnostnýchhumanitárnych odborníkov. V 60ých krajinách sveta humanitárni pracovníci, profesionálni záchranári a koordinátori kríz sa školia podľa štandardov Sphere. 

Našou snahou je spustiť po prvý krát na Slovensku certikované vzdelávanie aj v oblasti riadenia mimoriadnych udalostí a humanitárnych kríz. Tým zavádzame jednotné medzinárodné modely správania a minimálnych štandardov pre humanitárnych pracovníkov, záchranárov a expertov bezpečnostných rizík počas odstraňovania následkov katastrof a obnovy zasiahnutej komunity.

Sphere štandardy sú založené na účinnejších metodikách a postupoch, hodnotách a na princípoch aktérov, ktorí ako prví poskytujú pomoc ľuďom počas humanitárnych kríz v dôsledku prírodných fenoménov a konfliktov. Reakcia malých a veľkých organizácií na konflikt v Rwande a hladomor v Etiópii vyvolala potreby zaviesť spoločné komunikačné nástroje a jednoznačné minimálne požiadavky pri poskytovaní pomoci obetiam. Tak vznikla v roku 1997 iniciatíva Sphere. Štandardy zjednocujú základy medzinárodného humanitárneho práva, postupy OSN a európske mechanizmy riadenia humanitárnej a rozvojovej pomoci a civilnej ochrany. Spoločné Sphere postupy zabezpečujú kvalitu práci humanitárnych odborníkov a obetiam dôstojný život, rovnaký prístup k základným potrebám a právo na ochranu a bezpečnosť.

Aj Slovenská republika čelí problémom a výzvam vyplývajúcich z globálnych zmien. K nim patria záplavy, zemetrasení, víchric, pandémie, infekcie, požiare, mobilita a migrácia, prehlbujúce sa rozdiely medzi bohatými a chudobnými vrstvami obyvateľstva a nárast extrémizmu. Na riešenie pretrvávajúcich a budúcich kríz a mimoriadnych udalostí je potrebné pripraviť a rozvíjať potenciál odborných kapacít občianskych združení, dobrovoľníkov, bezpečnostných inovátorov, záchranárov a krízových manažérov.

Sphere štandardy ponúkajú riešenie na integrovaný prístup, flexibilitu a zároveň jasné nasmerovanie všetkých profesionálov, dobrovoľníkov a koordinátorov na reakciu na katastrofy a humanitárne krízy.

V roku 2023 slovenskí certifikovaní školitelia pripravia sériu úvodných tréningov a takisto sprístupníme štandardy Sphere v slovenskom jazyku v spolupráci so švajčiarskym zakladateľom Spherestandards.org.